26 دی 1394
استانداردهای فضای اداری در ایران

استانداردسازی ، پدیده‌ای است که در معماری و ساختمان‌سازی کشور ما مغفول مانده است.

توجه سازندگان و دست‌اندرکاران صنعت ساختمان به کسب درآمد، فرصت کافی برای مطالعه استانداردهای یک ساختمان را به مشاوران نمی‌دهد.

زمانی‌که برای کسب اطلاعات برای ساختمان‌های اداری تهران رجوع کردیم ، با وجود پیشینه با ارزش ساختمان‌های اداری تهران به خصوص در دهه‌های 40 و 50 ، هیچ ابعاد و اندازه‌ای برای فضای کار و متعلقات آن یافت نشد.

پس تلاش کردیم با گردآوری یک مجموعه از استانداردها به کیفیت فضای اداری مجموعه i Office   و شهر کمک کنیم. 

 

Unit 4, No.4, Shaghayegh Alley, Northern Ghalandari Street, Sadr Highway, Tehran * Telefax : +98 21 22697805 * +98 21 22697806 * info@zavarchitect.com