7 اسفند 1393

معرفی پروسه دو پروژه  (کانون معماران معاصر) بخش اول : معرفی پروسه دو پروژه محمدرضا قدوسی ، امیرحسین طاهری بخش دوم :از پروسه تا پروژه پنل مشترک : کامران افشارنادری ، کاوه بذرافکن محمدمحمدزاده ، خسرو سالاریان   http://www.archca.com/    

30 بهمن 1393

آموزش معماری در ایران _ حداقل آنگونه که ما آموخته ایم_ بر اساس اصول و قوانینی شکل گرفت که گاه از اصول قدیمی ویترویوس بود و گاه از سبک های رایج مدرسه های معماری مانند باهاوس و بوزار نشأت می گرفت، گاه منطقی و گاه ایدئولوژیک، از اصلی ترین و بدیهی ترین قوانین حیات و […]

Unit 4, No.4, Shaghayegh Alley, Northern Ghalandari Street, Sadr Highway, Tehran * Telefax : +98 21 22697805 * +98 21 22697806 * info@zavarchitect.com